TFP VOORWAARDEN NEW MONKEY PHOTOGRAPHY

(Geldt alleen waarin een TFP samenwerking is overeengekomen)

Artikel 1

Het model zal poseren voor de fotograaf, en de fotograaf zal foto’s maken van het model. De overeengekomen poseercategorie is Portret / Fashion / Fine Art. De overeengekomen beloningswijze voor het model, fotograaf en visagiste/ styliste is TFP (Time For Pictures)

Het minimaal aantal overeengekomen digitale foto’s voor het model bedraagt 3 foto’s die zelf uitgekozen mogen worden uit de door de fotograaf geselecteerde selectie. Extra afname van foto’s is mogelijk, € 10 per foto. Voor de betekenis van de beloningswijze TFP wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst.

Artikel 2

De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende: Het model krijgt binnen 5 weken de volledig bewerkte en gebruiksklare digitale foto’s. De vorm van aflevering wordt onderaan deze overeenkomst aangegeven. De foto’s zullen worden afgeleverd in een resolutie van minimaal 800×600, afdrukbaar en in bestandsformaat JPG met logo van de fotograaf voor social media en zonder logo voor privé gebruik. De fotograaf behoud de bewerkte en onbewerkte foto’s. Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s op hun internetsite(s), in hun portfolio(s) en voor eigen promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Elke andere vorm van commercieel gebruik, zoals verkoop van de foto’s of overdracht van rechten aan derden, door het model is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Het copyright van de foto’s berust bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het model.

Artikel 3

De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van zijn kwaliteits-, stijl- en geschiktheidscriteria. De fotograaf is niet verplicht om inzage te geven in niet geleverde foto’s.

Artikel 4

Met betrekking tot foto’s welke bedoeld of onbedoeld gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle vormen van publicatie van deze foto’s is verboden.

Artikel 5

De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze is verschuldigd zodra dit contract getekend is en de fotosessie succesvol is volbracht.

Artikel 6

Het is uitdrukkelijk verboden (delen van, bijsnijden van ) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp (gebruik van filters). Ook is het uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken in een context waarbij het model en/of de fotograaf negatief worden beoordeeld.

Artikel 7

Bij publicatie van de fotograaf zal de naam van het model vermeld worden met een verwijzing naar betreffende social media site d.m.v. een tag.

Indien het model de foto’s publiceert op een openbaar portfolio, modellen website, profielen site of een vergelijkbaar medium dan zal het model de naam waaronder de fotograaf werkt zijnde “Newmonkey_photography” vermelden en verwijzen naar betreffende social media site d.m.v. een tag.

Artikel 8

De fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven of wanneer de fotograaf hiertoe wettelijk verplicht is.

Artikel 9

De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Inzage foto’s via de website van New Monkey Photography middels een pincode

De foto’s worden geleverd middels de hierboven genoemde website